X
GO

Urban Climate Index

De thema’s klimaat, duurzaamheid en vergroening staan hoog op de agenda bij gemeenten. Het bepaalt immers de inrichting en gebruik van de fysieke leefomgeving. Veel gemeenten hebben zeer concrete ambities op deze thema’s. En de noodzaak om hieraan te werken neemt toe: Zo wordt het veranderende klimaat zeer merkbaar in de stad, denk daarbij aan overstromende riolen bij piekregenval en hittestress bij zeer warme, droge perioden. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie benoemt de klimaatthema’s (zoals wateroverlast, hitte, droogte en overstroming) waarop maatregelen dienen te worden genomen. 

Om klimaatthema's inzichtelijk en kwantitatief te maken heeft AeroVision de Urban Climate Index (UCI) ontwikkeld. Hierin staan de analyse, indexering en de verandering van klimaatthema’s in de stedelijke leefomgeving centraal. Het biedt een uniforme manier om inzicht in risico’s en te nemen maatregelen beter vergelijkbaar te maken. Zo levert een goede bepaling van de hoeveelheid, locatie en gezondheid van vegetatie een beter inzicht in het effect dat dit heeft op de thema’s: Vergroening (m2/m2 bomen, vegetatie, wadi’s,..), Buffering van regenwater, Verkoeling en Gezondheid en Leefbaarheid. En een goede bepaling van het aantal zonnepanelen geeft zo beter inzicht waar door particulieren, bedrijven en overheden energie wordt opgewekt, om zodoende effectief te sturen op bijvoorbeeld energie neutrale(re) wijken. 

  

Illustraties: links: Groenindex voor gemeente Amersfoort, verdeeld in wijken; midden: Groenindex van private terreinen op straat/wijk niveau; rechts: Omvang 'groen' op adresniveau.

De toegevoegde waarde van UCI is dat het nauwkeurige en actuele inzichten verschaft. Met behulp van Remote Sensing beelden wordt de situatie en trend per wijk, straat en zelfs adres inzichtelijk. Het enkel leveren van gegevens werkt niet - weten we uit ervaring. Het gaat erom hoe deze gegevens kunnen worden vertaald naar bruikbare informatie, die direct ingezet kan worden ten behoeve van besluitvorming in complexe vraagstukken en de uiteindelijke aansturing van de uitvoeringsmaatregelen. De UCI koppelt de benodigde bruikbare data en brengt de complexiteit kwantitatief inzichtelijk in kaart. 


Wat is de rol van AeroVision binnen dit project?
AeroVision is een advies­ en projectmanagementbureau gericht op het verwezenlijken van ideeën voor het verkrijgen en het optimaal gebruiken van (geo­)informatie. Binnen het project biedt AeroVision een onderzoek en advies aan, middels 5 diensten:

  1. Als start van het onderzoek en advies, in de organisatie helpen de concrete informatiebehoefte met betrekking tot klimaatvraagstukken boven water te krijgen;
  2. Inzicht in de toegevoegde waarde van beeldmateriaal (satellieten, luchtfoto's, drones) in het verkrijgen van beleidsrelevante informatie voor een te bepalen klimaatonderwerp (groen, water, verharding, etc..);
  3. Wijze van monitoring van het klimaatonderwerp en wijzigingen in de afgelopen jaren per buurt;
  4. Opstellen van een te bepalen indexering (%/m2/..) per gewenst niveau (adres, straat, buurt, wijk, stad, gemeente, regio);
  5. Een advies over het gebruik van data en informatie ten behoeve van de besluitvorming en uitvoering.


Meer informatie & contact: 
leon.hendriks@aerovision.nl 

Meld u nu aan voor de UCI Peer Group

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de Peer Group voor de Urban Climate Index. De Peer Group komt bij elkaar en en wisselt kennis, standaarden en kaders uit over klimaatvraagstukken. Daarnaast staan deelnemers van de Peer Group vooraan bij te ontwikkelen initiatieven en oplossingen.