X
GO

Nieuws

Geo-beleidsplan Gemeente Goeree-Overflakkee - ‘Eiland op de kaart’
februari 2016
De gemeente Goeree-Overflakkee (GGO) is ontstaan uit de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. AeroVision is door GGO gevraagd te onderzoeken in hoeverre de huidige geo-informatievoorziening aansluit op de door het bestuur uitgesproken ambities, de informatiebehoeften van de organisatie, respectievelijk de wettelijke verplichtingen en landelijke ontwikkelingen. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met betrokkenen uit diverse domeinen.

Onderzocht is 1) wat de ambities van GGO impliceren, 2) wat de informatiebehoeften van de organisatie (op termijn) zijn en 3) op welke wijze de huidige informatievoorziening aangepast moet worden om hier invulling aan te geven. De resultaten zijn geanalyseerd met gebruikmaking van een door AeroVision ontwikkelde G-O-M-P-I methodiek (zie hieronder). Aanvullend is een scenarioanalyse met betrekking tot de verbetering van de geo-informatievoorziening uitgevoerd. Het meest haalbare scenario is in de vorm van een gefaseerde aanpak in hoofdlijnen uitgewerkt. Het rapport biedt inzicht in de huidige én de gewenste situatie van de geo-informatievoorziening van GGO. Daarnaast beschrijft het rapport het geadviseerde groeiscenario om de geo-informatievoorziening op het gewenste (kwaliteits)niveau te brengen.

Om de resultaten te klankborden en bij te dragen aan het opbouwen van draagvlak, is in een interactieve bijeenkomst met een brede groep medewerkers van GGO gediscussieerd over de inhoud en haalbaarheid van het voorstel. Na de besluitvorming over het advies zal als een van de eerste stappen een aantal praktijkcases geïmplementeerd worden. De cases zijn op basis van de geïdentificeerde informatiebehoeften gekozen om de toegevoegde waarde van geo-informatie aan te tonen en te dienen als stimulerend voorbeeld.

Voor meer informatie over de aanpak van dit onderzoek kunt u contact opnemen met
Hans Versluijs (06 506 300 32).


AeroVision G-O-M-P-I methodiek
Een adequate informatievoorziening bestaat uit de aspecten Gegevens, Organisatie, Mensen, Processen en ICT, die zich op een voldoende (kwaliteits)niveau bevinden en onderling doelmatig zijn afgestemd. AeroVision heeft op basis van genoemde aspecten de G-O-M-P-I methodiek ontwikkeld, die wordt toegepast voor onder meer verander- en verbetertrajecten in de geo-informatievoorziening. Bij het beschouwen van een geo-informatievoorziening geldt als uitgangspunt dat deze uiteraard niet op zichzelf staat, maar deel moet uitmaken van de totale informatievoorziening van een organisatie. Onderstaande figuur geeft de G-O-M-P-I methodiek schematisch weer. De gele pijl en rode stippellijn representeren het (kwaliteits)niveau van de (geo)informatievoorziening dat de klant denkt al gerealiseerd te hebben. De groene lijn symboliseert een voorbeeld uit de praktijk van AeroVision van een werkelijk aangetroffen situatie. Deze aangetroffen situatie staat niet op zichzelf. Het geeft de kern van de algemene problematiek van de (geo)informatievoorziening bij veel organisaties weer: lage scores voor de aspecten organisatie, mens en processen, een redelijke score voor gegevens en een voldoende tot goede score voor ICT. De rode pijl en rode volgetrokken lijn symboliseren het streefniveau van de gewenste situatie, waarbij ieder aspect van de informatievoorziening in onderlinge samenhang met de andere aspecten op een adequate wijze is ingericht én volledig wordt benut.